หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๓๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ.คอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ตู้ ปณ.๑๔ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐) โทร.๐ ๕๓๖๘ ๗๒๐๑ โทร.ทหาร ๓๐๓ ๑๙๒๐ , ๓๐๓ ๑๙๑๗ Email: afdc_mdu36@hotmail.com
ข้อมูลหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
รายนามผู้บังคับหน่วย
ภารกิจ / การจัด
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมร่วมส่วนราชการอื่น
กิจกรรมภายในหน่วย
งานประชาสัมพันธ์
ทำเนียบกำลังพล
แผนงานหลัก
๘ แผนงาน
งานสร้างทางคมนาค
งานส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ
งานพัฒนาแหล่งน้ำ
งานพัฒนาชุมชน
และสาธารณูปการ
งานสาธารณสุข
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์
งานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ
Link
กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมอุตุนิยมวิทยา
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่สะเรียง
นสพ.เดลินิวส์
นสพ.มติชน
นสพ.ไทยนิวส์
นสพ.เชียงใหม่นิวส์
คลังข้อมูลสภาพน้ำ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เคเบิ้ล / ทีวี
กิจกรรมชมรมนักเรียนทหาร
นพค.36 สนภ.3 นทพ.
 
 
 
 
เมื่อ 28 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพของ นายศรี

อภิวงค์ บิดาของ จ.ส.อ.สมศักดิ์ อภิวงค์ กำลังพลของ นพค.36ฯ ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

โดยมี น.อ.ขจรศักดิ์ สายบุญ รอง ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธี ณ สุสาน

บ้านผาผ่า ม.1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 28 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

แม่คะตวน เปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและการเกิดลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางตลอดจนให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ

ผ้าเย็น ลูกอม แก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไป-มาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี น.อ.ขจรศักดิ์

สายบุญ รอง ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าที่ตั้งหน่วย ริมถนน

ทางหลวงหมายเลข 105 (แม่สอด - แม่สะเรียง) บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย

จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 27 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. น.อ.ขจรศักดิ์ สายบุญ

รอง ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและเป็นเจ้าภาพในการสวด

พระอภิธรรมศพของ นายศรี อภิวงค์ ซึ่งเป็นบิดาของ จ.ส.อ.สมศักดิ์ อภิวงค์ กำลังพลของหน่วยฯ

ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็ง ในการนี้ได้นำกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมพิธี ณ บ.ผาผ่า

(หย่อมบ้านดอยผาลาย) ม.1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 27 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการบุคคลท่ามือเปล่า

ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ประกอบด้วย ท่าตรง ท่ายกอก ท่าพัก ท่าถอดหมวก/

สวมหมวก ท่าหัน และท่าแสดงความเคารพ เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก

พร้อมทั้งตรวจการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ณ นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5

ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 26 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.ขจรศักดิ์ สายบุญ รอง ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.

พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

สาขาแม่สะเรียง บ.ดงสงัด ม.6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 20 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีประดับยศนายทหาร

ชั้นประทวน ให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย โดยมี พ.อ.พงศธร บุญฟู

ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารนักพัฒนา นพค.36 สนภ.3 นทพ.

บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 18 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.ขจรศักดิ์ สายบุญ รอง ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมด้านวิชาช่างอุตสาหกรรม โดย สทพ.นทพ. จัดชุดฝึกอบรม

ให้ความรู้ฯ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างตัดผม และ หลักสูตรช่างผลิตภัณฑ์จาก

อลูมิเนียม โดยมีราษฎรในพื้นที่ และกำลังพลเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ณ นพค.36 สนภ.3 นทพ.

บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

ห้วงวันที่ 11 - 14 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดการฝึกอบรม

"โครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" โดยมี น.อ.ขจรศักดิ์

สายบุญ รอง ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนเสรีวิทยา

บ.พะนอคี ม.10 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 14 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดวิทยากรให้ความรู้ และให้การ

ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการขุดอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยเพื่อกักเก็บน้ำ

และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามนโยบายของ พ.อ.พงศธร บุญฟู ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.

 
ติดต่อ ตู้ ปณ.14 บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5368 7201 E-mail afdc_mdu36@hotmail.com
นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดรายการวิทยุ :FM 90.5 MHz
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ สวท.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
พล.อ.ธงชัย สาระสุข
ผบ.นทพ.
พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
ผอ.สนภ.3 นทพ.
พ.อ.พงศธร บุญฟู
ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.
การพัฒนาที่ตั้งหน่วย
ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.36 สนภ.3 นทพ.

การผสมเทียมโค และรักษาพยาบาลสัตว์

ร่วมใจต้านภัยหนาว
นขต.นทพ.
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
สำนักงานทหารพัฒนา
สำนักงานสนับสนุน
สนภ.๓ นทพ.
นพค.31 สนภ.3 นทพ.
นพค.32 สนภ.3 นทพ.
นพค.33 สนภ.3 นทพ.
นพค.34 สนภ.3 นทพ.
นพค.35 สนภ.3 นทพ.
วส.914 สนภ.3 นทพ.
ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.
สาระน่ารู้ทั่วไป
ศาสตร์พระราชา
ไทยแลนด์ 4.0
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
ดาราเดลี่
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
บางกอกทูเดย์
 

Counter Stats

 

entertainment in sydney Counter

©2553 : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ : ร.อ.ไชยา อัมพวา นกร.นพค.36 สนภ.3 นทพ.

ผู้ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ : พ.อ.อ.สุทธิชัย วงค์ศรี , จ.ส.ต.พงศธร บุญหนู ฝ่ายยุทธการและการข่าว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ฯ

ปรับปรุงล่าสุด 17 มกราคม 2561