หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๓๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ.คอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ตู้ ปณ.๑๔ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐) โทร.๐ ๕๓๖๘ ๗๒๐๑ โทร.ทหาร ๓๐๓ ๑๙๒๐ , ๓๐๓ ๑๙๑๗ Email: afdc_mdu36@hotmail.com
ข้อมูลหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
รายนามผู้บังคับหน่วย
ภารกิจ / การจัด
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมร่วมส่วนราชการอื่น
กิจกรรมภายในหน่วย
งานประชาสัมพันธ์
ทำเนียบกำลังพล
แผนงานหลัก
๘ แผนงาน
งานสร้างทางคมนาค
งานส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ
งานพัฒนาแหล่งน้ำ
งานพัฒนาชุมชน
และสาธารณูปการ
งานสาธารณสุข
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์
งานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ
Link
กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมอุตุนิยมวิทยา
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่สะเรียง
นสพ.เดลินิวส์
นสพ.มติชน
นสพ.ไทยนิวส์
นสพ.เชียงใหม่นิวส์
คลังข้อมูลสภาพน้ำ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เคเบิ้ล / ทีวี
กิจกรรมชมรมนักเรียนทหาร
นพค.36 สนภ.3 นทพ.
 
 
 
 
เมื่อ 22 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีเปิดอาคารท่องเที่ยว

ทุ่งดอกบัวตอง โดยมี นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ แหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง บ.แม่เหาะ ม.4 ต.แม่เหาะ

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 22 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร

บก.ทท. ประจำปี 2560 จำนวน 20 ทุน โดยมี พ.อ.พงศธร บุญฟู ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.

เป็นประธานในพิธี ณ อาคารนักพัฒนา นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 20 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.หญิง พิริยาภรณ์

แจ้งการดี หัวหน้าชุดตรวจ สตน.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติงาน

ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ นพค.36 สนภ.3 นทพ.

ระหว่างวันที่ 19 - 30 มี.ค.61 ณ นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 20 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการตรวจความพร้อมของ

กำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ (พายุฤดูร้อน) ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในห้วงฤดูร้อนตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง
ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 20 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีประดับยศนายทหาร

ชั้นสัญญาบัตร ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

โดยมี พ.อ.พงศธร บุญฟู ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารนักพัฒนา

นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 18 - 19 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมกับ

คณะออฟโรด พอ.สว. ทีมยอดดอย ศิษย์เก่าช่างกล ขส.ทบ. จิตอาสา บ้านอยู่สบาย ระยอง

และ ฉก.ทพ.36 ร่วมกันมอบเสาธง อุปกรณ์การเรียน การกีฬา ให้กับโรงเรียนและศูนย์การเรียน

ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ณ พื้นที่ อ.สบเมย และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 14 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงความเข้าใจ

ในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการ "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. อบต.บ้านกาศ"

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้า OTOP ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง

จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อ 14 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ทำความสะอาดรอบบริเวณที่ตั้งหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย

ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันศุกร์ที่ 16 มี.ค.61 ณ นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5

ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการขุดอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยเพื่อกักเก็บน้ำ

และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามนโยบายของ พ.อ.พงศธร บุญฟู ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.

 
ติดต่อ ตู้ ปณ.14 บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5368 7201 E-mail afdc_mdu36@hotmail.com
นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดรายการวิทยุ :FM 90.5 MHz
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ สวท.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
พล.อ.ธงชัย สาระสุข
ผบ.นทพ.
พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
ผอ.สนภ.3 นทพ.
พ.อ.พงศธร บุญฟู
ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.
กลุ่มทอผ้าต่ากีญะ
การพัฒนาที่ตั้งหน่วย
ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.36 สนภ.3 นทพ.

การผสมเทียมโค และรักษาพยาบาลสัตว์

ร่วมใจต้านภัยแล้ง
นขต.นทพ.
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
สำนักงานทหารพัฒนา
สำนักงานสนับสนุน
สนภ.๓ นทพ.
นพค.31 สนภ.3 นทพ.
นพค.32 สนภ.3 นทพ.
นพค.33 สนภ.3 นทพ.
นพค.34 สนภ.3 นทพ.
นพค.35 สนภ.3 นทพ.
วส.914 สนภ.3 นทพ.
ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.
สาระน่ารู้ทั่วไป
ศาสตร์พระราชา
ไทยแลนด์ 4.0
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
ดาราเดลี่
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
บางกอกทูเดย์
 

Counter Stats

 

entertainment in sydney Counter

©2553 : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ : ร.อ.ไชยา อัมพวา นกร.นพค.36 สนภ.3 นทพ.

ผู้ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ : พ.อ.อ.สุทธิชัย วงค์ศรี , จ.ส.ต.พงศธร บุญหนู ฝ่ายยุทธการและการข่าว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ฯ

ปรับปรุงล่าสุด 22 มีนาคม 2561